Arivapak LLC

61054, Ukraine, Kharkov, Akademika Pavlova str., 120
tel. +38 (057) 720 93 66
tel. +38 (099) 076 64 08
Skype: arivapak
e-mail: info@arivapak.com